Όροι χρήσης

\r\n\r\n

H Smoke Right, η εταιρεία που δημιούργησε τo δικτυακό τόπο www.smokeright.gr,\r\nπροσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο\r\nεπισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει\r\nπροσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του www.smokeright.gr\r\nμόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

\r\n
\r\n
\r\nΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
\r\n
\r\nΗ
Smoke Right παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου www.smokeright.gr μια\r\nπλούσια συλλογή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της\r\nκείμενης ημεδαπής νομοθεσίας (Π.Δ. 131/2003) και του κοινοτικού δικαίου. Στις\r\nσελίδες του www.smokeright.gr συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι\r\nήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο www.smokeright.gr\r\nυπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.
\r\n
\r\nΟ επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του www.smokeright.gr\r\nκαι η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς\r\n(π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο\r\nεπισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών.\r\nΕπίση